loader

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Hand Horeca
 
 1. Algemeen:
In het onderstaande zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
opgenomen van Hand Horeca, hierna te noemen "verkoper".
De afnemer, de koper, wordt hieronder aangeduid als "koper".
 1. Toepasselijkheid:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en over-
eenkomsten van verkoper.
2.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en
overeenkomsten van verkoper. De inkoopvoorwaarden van koper worden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet, tenzij deze schriftelijk door
verkoper zijn aanvaard.
 1. Aanbod en aanvaarding:
3.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en
verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop door
verkoper de order schriftelijk is bevestigd of verkoper met de uitvoering daarvan
is begonnen.
3.2 Indien koper niet binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging protesteert
tegen de inhoud hiervan, wordt koper geacht hiermee akkoord te gaan.
3.3 Afspraken die afwijken van de bovenstaande leverings- en betalingsvoorwaarden
gemaakt met koper, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door verkoper zijn
bevestigd.
 1. Leveringstijden:
De opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet
tijdige levering moet verkoper schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 1. Levering en risico:
5.1 De aflevering geschiedt aan huis/bedrijf van koper, tenzij anders is overeenge-
komen.
5.2 Leveringen zijn vanaf bedrijf verkoper, tenzij anders is overeengekomen. Voor 
bestellingen worden order- en behandelingskosten in rekening gebracht.
5.3 Het transport van de zaken geschiedt in beginsel voor risico van verkoper. De
aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijden beperkt tot de dekking/vergoeding 
welke desbetreffende transport assuradeuren aan verkoper verstrekken.
5.4 Als leveringstijdstip geldt het moment waarop de zaken worden uitgeladen/gelost
 1. Aanvaarding:
6.1 Koper is verplicht de bestelde zaken te allen tijde af te nemen terwijl bij weigering
het risico en de kosten van retourrecht, opslag en/of andere noodzakelijke kosten
voor rekening van koper zijn.
6.2 Verkoper kan nadat koper de zaken eenmaal heeft geweigerd, alvorens tot een
tweede levering over te gaan van koper verlangen dat de koopsom met alle daarbij
verschuldigde kosten, daaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke
incassokosten, worden betaald.
6.3 Indien verkoper door omstandigheden beschreven in dit artikel, tot een tweede
levering overgaat, geschiedt het transport van de zaken voor rekening en risico
van koper.
 1. Overmacht:
7.1 Onvoorziene omstandigheden die de levering of tijdige levering van de zaken
redelijkerwijs belemmeren, geven verkoper het recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de leveringstermijn naar omstandigheden
te verlengen met een maximum van 6 maanden onverminderd het recht op
ontbinding als bovenbedoeld op een later tijdstip gedurende deze termijn.
Koper heeft in geval van overmacht geen recht op een schadevergoeding en/of
ontbinding.
7.2 Onder onvoorziene omstandigheden als bedoeld onder 7.1 worden onder andere
begrepen:
 1. a) oorlog of oproer;
 2. b) niet (tijdige), dan wel niet deugdelijke ontvangst van onderdelen of zaken van 
    de verkopers leveranciers;
 1. c) brand;
 2. d) machinedefect;
 3. e) staking;
 4. f) en voorts alle omstandigheden die buiten de schuld van de verkoper, die 
   levering of tijdige levering van de zaken redelijkerwijs belemmeren.
 1. Prijzen:
8.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Niet begrepen zijn de kosten van plaatsing en 
installatie van de zaken en de kosten van vervoer als bedoeld in artikel 5.2 van
deze voorwaarden.
8.2 De door verkoper gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend. Van prijzen in verkopers
prijscourant kan zonder kennisgeving vooraf door verkoper worden afgeweken.
 1. Klachten:
9.1 Koper is verplicht indien de geleverde zaken niet aan de overeenkomst
beantwoorden, verkoper hiervan binnen acht dagen na ontvangst van de zaken
schriftelijk op de hoogte te stellen, een en ander onder nauwkeurige opgave van
de aard en de grond der klachten en de artikelnummers van de desbetreffende
machines/onderdelen. Na het verstrijken van het termijn wordt koper geacht de 
geleverde zaken te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
9.2 Indien de geleverde zaken door verkoper worden teruggenomen, worden
administratie- en behandelingskosten in rekening gebracht, welke kosten gefixeerd
zijn op 10% van de netto factuurwaarde. Indien koper de koopprijs reeds heeft
voldaan, zullen bovengenoemde administratie- en behandelingskosten met de
koopprijs worden verrekend.
9.3 Retournering van de geleverde zaken, om welke reden dan ook, kan slechts
plaatsvinden indien de zaken ongebruikt en onbeschadigd zijn en verkoper door
het toekennen van een "retour zaken toestemmingsnummer" uitdrukkelijk heeft
ingestemd met retournering van de zaken.
9.4 Zaken die in strijd met het artikel 9.3 bepaalde of zonder vermelding van het
"retour zaken toestemmingsnummer" aan verkoper worden geretourneerd,
zullen worden geweigerd en op kosten van koper terug worden gezonden.
9.5 Het in dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan de rechten van koper ingevolge
de wet in een geval van verborgen gebreken aan de geleverde zaken. Koper is
verplicht verborgen gebreken zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht
dagen nadat deze hem bekend zijn geworden, schriftelijk bij de verkoper te melden.
 1. Garantie:
10.1 Verkoper geeft gedurende een jaar na datum aflevering garantie op elektrische en
mechanische onderdelen van nieuw geleverde zaken.
10.2 De aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot de kosteloze 
levering van de te repareren onderdelen. Niet onder deze garantie vallen de
kosten (de-) montage, arbeidsloon en voorrijkosten. Deze kosten worden dan ook
altijd in rekening gebracht.
10.3 Defecte onderdelen worden door koper onder vermelding van het "retour zaken
toestemmingsnummer" , als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden, en het
type en serienummer van de machine aan de verkoper geretourneerd.
10.4 Bovengenoemde garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen
jegens verkoper heeft voldaan.
10.5 Voor geleverde gebruikte zaken geldt geen garantie. Garantie op gebruikte zaken
geldt slechts voor zover dit schriftelijk met koper is overeengekomen.
 1. Aansprakelijkheid:
11.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet tijdig leveren van
zaken voor zover dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in
artikel 7 van deze voorwaarden.
11.2 Verkoper is niet aansprakelijk, ook niet op grond van bovengenoemde garantie,
voor schade die het gevolg is van:
 1. a) Verkeerde opslag of behandeling van de geleverde zaken door koper of andere
    gebruikers;
 1. b) Ondeskundig en/of verkeerd gebruik van de geleverde zaken door koper of
    andere gebruikers;
 1. c) Verwaarlozing van het onderhoud van de geleverde zaken door koper of andere
    gebruikers;
 1. d) Reparaties, vervangingen of veranderingen welke zijn verricht door anderen dan
    door de verkoper daartoe gemachtigde personen, tenzij verkoper vooraf heeft
    toegestemd.
 1. e) Het onoordeelkundig, dan wel niet overeenkomstig de door verkoper bijge-
    leverde voorschriften installeren van de zaken.
11.3 Indien verkoper ondanks bovenstaande aansprakelijk is voor (de gevolgen van)
het niet, niet tijdig of niet juist leveren, is hij slechts gehouden tot vergoeding van
de schade die uit het directe gevolg is van zijn tekortkomingen. Verkoper is in ieder
geval niet verplicht tot vergoeding van gevolgschade, indirecte schade en schade
wegens gederfde winst.
11.4 Verkopers verplichting tot schadevergoeding kan de factuurwaarde van de 
geleverde zaken nimmer te boven gaan.
 1. Betaling:
12.1 De betaling dient te geschieden netto-contant ten tijde en ter plaatse van de
aflevering.
12.2 Indien tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen dat de betaling door 
middel van storting of overmaking op een door de verkoper aangewezen bank-
rekening dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuur datum.
12.3 Indien koper een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt, is koper vanaf de vervaldatum aan de verkoper een rente verschuldigd
over alle te late betalingen van 8% per maand, waarbij een gedeelte van een 
maand geldt als een volledige maand. Tevens komen ten laste van koper alle
kosten zoals incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ontstaan
door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door koper aan zijn verplichtingen.
Voorts is verkoper gerechtigd bij niet, niet tijdige of niet volledige betalingen bij
volgende afleveringen van contante betaling van koper te vorderen.
12.4 Koper kan te zake van de betaling nooit een beroep doen op schuldvergelijking.
 1. Eigendomsvoorbehoud:
De eigendom van alle door verkoper aan koper verkochte zaken blijft bij verkoper
zolang koper de vorderingen van verkoper uit hoofde van deze of soortgelijke
overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van verkoper
wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft
voldaan, waaronder begrepen vorderingen te zake van rente en kosten. Koper
stelt de verkoper op eerste verzoek in de gelegenheid de door verkoper geleverde
zaken bij de koper terug te halen.
 1. Geschillen:
14.1 Op alle overeenkomsten van de verkoper is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
14.2 Geschillen zullen worden berecht door de rechter van de plaats van verkopers
keuze.
 1. Depot:
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.